Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.sppp-udr.org


Data publikacji strony internetowej: 2012-11-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem
klawiatury;
 brak dostępności języka migowego;
 nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub
PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18 .

Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest dyrektor Maria Katarzyna Floryan, mfloryan@edu.um.warszawa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822 24 46 Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio
deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
znajduje się w dzielnicy Ochota (po lewej stronie Wisły), w odległości około 1 km od
centrum Warszawy.
Budynek znajduje się przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie, przy pl. Artura Zawiszy.
Dojścia piesze są od Placu Artura Zawiszy ulicą Raszyńską; od ul. Filtrowej ulicą Raszyńską,
lub od ulicy Koszykowej i Nowogrodzkiej do ulicy Raszyńskiej. Przejścia dla pieszych
posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i
rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa i
pojemniki na śmieci, słupki.
Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do 350 m. Dojście na perony jest
możliwe wyłącznie za pomocą schodów.
Najbliższe przystanki autobusowe:
 pl.Zawiszy 02 – Spiska: 127, 158, 159
 pl.Zawiszy 03 – pl.Starynkiewicza: 127, 128, 157, 158 , 175, 504, 517, 521
 pl.Zawiszy 04 – pl.Narutowicza: 157, 517, 521,
 pl.Zawiszy 07- Lindleya: 159
 pl. Zawiszy 15 – 128,175,504: Szczęsliwice, Lotnisko Chopina, Kabaty
znajdują się w odległości około 200 m.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
 pl.Zawiszy 05 – pl.Starynkiewicza: 7, 9, 22, 24, 25
 pl.Zawiszy 06 – Ochota-Ratusz: 7, 9, 25
 pl.Zawiszy 08 – Rondo Daszyńskiego: , 22, 24,
 pl.Zawiszy 13 – Al.Jerozolimskie: 1, 22, 24
 pl.Zawiszy 14 – Rondo Daszyńskiego: 1, 22, 24,
znajdują się w odległości około 200 m.
Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy
Raszyńskiej 8/10 przy budynku Poradni.
Uwaga! informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się
sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi pacjentów
Główne zadaszone wejście znajduje się w podwórku budynku Raszyńska 8/10. Pierwsza
klatka na podwórku z tyły budynku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis
„Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”) jak
również taki napis znajduje się na drzwiach wewnętrznych Poradni.
Wejście jest z podwórka do klatki schodowej przez drzwi otwierane ręcznie. Następnie
znajdują się drzwi otwierane ręcznie, niedostępne dla wózków inwalidzkich i dziecięcych
(szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów ). Następnie trzeba wejść pięcioma
schodami nie przystosowanymi do wprowadzenia wózków dziecięcych i wózków
inwalidzkich.
Poradnia zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 130,16 m2 i znajduje się na jednym
poziomie: parter.
Korytarz jest wąski. Posiada oznakowanie o drogach ewakuacyjnych zgodne z
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.
Budynek posiada 2 toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do Poradni.

Call Now Button
Skip to content