Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.sppp-udr.org


Data publikacji strony internetowej: 2012-11-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-02


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem
klawiatury;
 brak dostępności języka migowego;
 nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub
PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-02 .

Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest dyrektor Maria Katarzyna Floryan, spppudr@eduwarszawa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8227168. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio
deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
znajduje się w dzielnicy Wola (po lewej stronie Wisły).
Budynek znajduje się przy ul. Karolkowej 53A w Warszawie, przy al. Solidarności.
Dojścia piesze są od Skrzyżowania ulic Młynarskiej i al. Solidarności al. Solidarności; od skrzyżowania ulic Towarowej i al. Solidarności al. Solidarności,
lub od ulicy Młynarskiej al. Solidarności i od ul. Leszno ul. Karolkową. Przejścia dla pieszych
posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na rogu ulic Młynarskiej i al. Solidarności przejście podziemne bez dostępu do wind. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa i
pojemniki na śmieci, słupki.
Najbliższe przystanki autobusowe:
 Zajezdnia Wola 02 – 155
 Młynarska 01 – 190, 171
Najbliższe przystanki tramwajowe:
 Zajezdnia Wola – 10,13,20,23,24,26,27,78

Do budynku można dojechać samochodem. W najbliższej okolicy brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Uwaga! informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się
sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi pacjentów

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Sekretariat Poradni znajduje się na wprost schodów na 2 piętrze budynku.

SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” znajduje się na 2 piętrze budynku. Można tam dojechać windą, która znajduje się na końcu korytarza na parterze.

Toalety przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku znajdują się w poczekalni oraz na 2 piętrze.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Call Now Button Skip to content